Gtx Solar Solution

Gtx Solar Solution

SISTEME TRIFAZATE

Sistem fotovoltaic 5kw, On Grid, invertor trifazat - Fronius SYMO 5.0-3-M WLAN LIGHT si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 6kw, On Grid, invertor trifazat - Fronius SYMO 6.0-3-M WLAN LIGHT si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 7kw, On Grid, invertor trifazat - Fronius SYMO 7.0-3-M WLAN LIGHT si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 8.2kw, On Grid, invertor trifazat - Fronius SYMO 8.2-3-M WLAN LIGHT si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 10kw, On Grid, invertor trifazat - Fronius SYMO 10.0-3-M WLAN LIGHT si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 12.5kw, On Grid, invertor trifazat Fronius - SYMO 12.5-3-M WLAN LIGHT si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 15kw, On Grid, invertor trifazat - Fronius SYMO 15.0-3-M WLAN LIGHT si panouri 540 w

Marca: Fronius
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 5 kw, On Grid, invertor trifazat - Huawei SUN2000-5KTL-M1 si panouri 540 w

Marca: Huawei
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 6 kw, On Grid, invertor trifazat - Huawei SUN 2000-6KTL-M1 si panouri 540 w

Marca: Huawei
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 8 kw, On Grid, invertor trifazat - Huawei SUN 2000-8KTL-M1 si panouri 540 w

Marca: Huawei
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 10 kw, On Grid, invertor trifazat - Huawei SUN 2000-10KTL-M1 si panouri 540 w

Marca: Huawei
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 12 kw, On Grid, invertor trifazat Huawei SUN 2000-12KTL-M2 si panouri 540 w

Marca: Huawei
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 15 kw, On Grid, invertor trifazat - Huawei SUN 2000-15KTL-M2 si panouri 540 w

Marca: Huawei
Alimentare: Trifazat
Tip: On-grid

SISTEME MONOFAZATE

Sistem fotovoltaic 5kw, On Grid, invertor monofazat - Fronius Primo 5.0-1 WLAN LIGHT si panouri 450 w

Marca: Fronius
Alimentare: Monofazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 6kw, On Grid, invertor monofazat - Fronius Primo 6.0-1 WLAN LIGHT si panouri 450 w

Marca: Fronius
Alimentare: Monofazat
Tip: On-grid

Sistem fotovoltaic 8.2kw, On Grid, invertor monofazat - Fronius Primo 8.2-1 WLAN LIGHT si panouri 450 w

Marca: Fronius
Alimentare: Monofazat
Tip: On-grid